Falaasama Siyaasa Addunyaa

Kallattii qiiblaa (Kaaba dhugaa irrraa gara saa atiin naannoftutti) 152 ° | Kallattii qiiblaa (Kaaba kompaasii irrraa gara saa’atiin naannoftutti) 146 ° Fakkii Kompasii irratti K kaaba jioogiraafii kan dhugaa, limmoon diimtuun kompaasii kaaba maagineetii/kompaasii akkasumas xiyyi magariisni kallattii Qiiblaa agarsiisa. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. Ida'amuun falaasama moo ayidiyolojiidha? Doktar Taaddasaa: Ida. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. “Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba”-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Qoraasuma Jaalalaa. Akka amantaafi falaasama Uummata Oromootti, Uummamni hundi gochaafi humna waaqa isaan uume mullisu jedha. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Hayyoonni diingadee dhimma tokko irratti yaada fi ijjannoo tokko qabaachuu dhabuu ibsuuf qofa osoo hin taane dhimmi diinagdee haalawwan qabatamaa addaa addaa keessatti fuula adda addaa qabaachuu kan danda'uu ibsuuf fakkaata. Waliigalteen kun hoggansa paartilee lamaanitiin mallatteeffame. Milkessa Miidhagaa akka himanitti, kaayyoon imala galataa kun inni guddaan. #Gabaasa_COVID19_38ffaa ️ Itoophiyaatti sa'a 24 keessatti nomoota 396 qorataman keessaa namni 3 argamuu fi waliigalaan namoota 111 irra gahuu. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Mirgoota seerri addunyaa kabaju fi akka kabajamu dirqu keessaa tokko, mirga hiree murteeffannaa ummatootaa ti. Sariin OPDO'n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas - Free Bible Commentary. Karaa biraatiin rakkoo mooraa qabsoo Oromoo jiru yoo ilaalle, dhaabbileen siyaasa Oromoo, dhimmoota irratti garaa garummaa qabanii fi waantota irratti waliin hojachuu danda’an adda baafatanii mataa isaaniitiin beekuu dadhabuu dha. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yakka gaafa inni addunyaa tana irra hin jirre hojjatameef akkamitti komatama? Badii malee nama abaaruun yoo xiqqaate wallaaluma, yoo guddate ammoo cubbuu dha! Otuma jennuu mee eenyutu harkaan of uume? Falaasama Oromummaan irra dhaabbate diigu. August 27, 2014. Kunii qaamoleen siyaasaa biyyattii olaantummaan gaggeessaa turan qajeelummaafi gaarummaan hojjechu dhabuurraa kan maddeedha. Waan kana ta'eef, manneen hojii dorgomaa gahaa of-taasisuuf haala qabatamaa hordofuun tarkaanfiiwwan jijjiirrama adda addaa ni fudhatu. your password. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. Leenjiin idil addunyaa ogeeyyii fayyaa beeladaa biyyoota Afrikaa 6 irraa walitti babahaan hirmaachise magaalaa Sabbataatti kennamaa jira. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Araarri Seena qabeessa ta'ee fi deebi'ee yoo fashalee qabsoo OROMOOF isa xumuraa akka ta'uu kanneen fageessanii hin yaannee, Araara kana Araara haadha manaa fi abbaa manaa taasisanii, Ummati Oromoo abdii tokkollee akka hin qabnetti dubbataa turan. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Author :- Saphaloo Kadiir(Abdulbasit K. Abiy kan IDA'AMU Yaadni # Ida 'amuu jettu kun keessi ishee yoo seentanii ilaaltan daldaltoota siyaasa harkatti gabaa waan kuffisteef dursanii yaada kana. Waggoota 28ttan dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo … Read More ». Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. Isaanuu (Lammaa Magarsaa dabalatee) kana amananiiru. YAADRIMEE QEEQA OGBARRUU (CONCEPTS OF LITIRARY CRITICISM) 1. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. 575 likes · 15 talking about this. OBN Sad 19, 2011- ODP fi ADO tokkoommani waliin hojjachuuf waliigaltee walii mallatteessan. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. Sariin OPDO’n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Sirni sun kan ture humnaani. Dhaabbileen siyaasa Oromoo fi abbootiin siyaasaa tokko tokko dhimma tokkummaa mooraa Oromoo fiduuf Oromoon bara baraan gaafachaa jiru hundeen hubannoo qabaachuu dhabuun isaanii rakkoo mataa isaa dandahee dha. Namni siyaasa irraa bilisa ta'ee kan hin jiraanne yoo ta'es, siyaasa wal-qixxummaa fi haqaa akkasumas jijjiiramaaf hojjetu ni ajaa'ibsiifata. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Addunyaa Mara Irraa Waajjiroota Keenya Daawwadhu Nu Qunnami barachuuf gara Roomaan dhaqe; yunivarsiitii kana kan geggeessu phaaphaasicha ture. Abbaaduulaa Gammadaas yeroo tokkotti amanamaa Mallas akka ture waan haalamuu miti. Meet Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA July 2, 2015 Posted by OromianEconomist in African Literature, Oromo Literature. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Today at 3:36 AM. Fayyadamummaa dinagdee dargaggootaaf qar. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Tags: Africa, African Studies, Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books, Oromia. 048 mitglieder. Home Qarreefi Qeerroo Hayyicha seenaafi siyaasaa, Doktar Nagaasoo Gidaadaa bara 1933 – 2011tti. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. Waggoota 28ttan dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo … Read More ». Kuusa Walaloo. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Onkoloolessa 14, 2014 | SEENAA Y. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Welcome! Log into your account. Kanumaan wal qabatee jilli Preezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan durfamu Asmaraatti imaluun Hagayya 1,2010 jila ABO waliin mari'achuudhaan waliigaluun isaanii ni yaadatama. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. Milkeessaan buutame jira! Caqasi Leenjii Bilxiginnaa!. The book's attribution to Ibn Qutaybah has been rejected by some Sunni scholars. kaayyoon leenjii kanaas dhibeewwan beeladaa beeladatti yokiin. afaan-oromoo. Isaan garuu yaada abiyootaawwii dimokraasiin qaama sagantaa paartii haaraa ta’uu qaba jedhu kaa’u. Kuusa Walaloo. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. 10 ramadame 2. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. Lixa Oromiyaatti dhalate. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. Namoonni cimina qaban siyaasa walitti fidanii (suphanii) tursiisan. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har’a gahe. Tags: Africa, African Studies, Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books, Oromia. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Innis dhaabachu qaba. Hambaa Galmee Addunyaarratti galmeessisuuf kan dhiyaates 14/12/2011(ALI bara 2004) Holqa Soof umar:- hambaa aadaafi uumamaati. Ummanni oromoo dame kuush keessaa tokko ta'ee akkuma saba Afrikaa kan biro hawaasa seenaa ,aadaa,amantii, falaasama,siyaasa fi xiinsammuu uummataa qabudha. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida’amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har’a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. “Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba”-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!! Aug 17, 2014 Abishe Gerba 1 Comments News. Oduu Haaraya. Yeroo maras akka waan rakkinafi mudaa. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Tokkummaa uummachuuf falaasama addunyaa irra hin jirre nu hin barbaachisu. 12,2012- Miseensoonni Caffee Oromiyaa Masaraa Mootummaa Biyyaalessaa fi Pirojeektii shaggar daawwatan. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. A Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Kuusa Walaloo. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. your password. Akkawaaq Jaalataa Oliiqaa. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo. 8 ol galmaa'uun barnoota eegalan 4. SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA'UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU! SEENAA Y. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. OBN Ebla 14, 2011-Yuunvarsiitiin Mattuu Kora Qorannoo Oromoo, hayyoota Oromootin qophaa'e taa'e. Ministirri Mummee Abiy Ahimad osoo gara aangootti hin dhufiin dura waa'ee falaasama 'Ida'amuu' kan dubbataa turan. Brand NEW LAPTOPS hp DELL Lenovo acer Mac(Apple) And Other brands SMARTPHONES Samsung iPhone Huawei Address Finfinne Bole. Haa tahu malee lola. 1 YAADRIMEE QEEQAA (CONCEPTS OF CRITICISM) Jecha qeeqa jedhuuf yeroo baay'ee namoota baay'ee biratti hiikni walfakkaataa ta'e hin kennamne yookiin walii namoonni irratti waliif hingalle. While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromia following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. Abbaaduulaa Gammadaas yeroo tokkotti amanamaa Mallas akka ture waan haalamuu miti. Akka amantaafi falaasama Uummata Oromootti, Uummamni hundi gochaafi humna waaqa isaan uume mullisu jedha. qabsoo OROMOOti. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Mala ykn tooftaa aadaan hawaasa tokkoo addunyaa-isa ittiin hubatu fi hiiku kun falaasama jeedhama. "Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba"-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda’auufi. Waan kana ta'eef, manneen hojii dorgomaa gahaa of-taasisuuf haala qabatamaa hordofuun tarkaanfiiwwan jijjiirrama adda addaa ni fudhatu. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Dhaadanaan qondaaltoti mootummaa eegalan tooftaa siyaasaa shororkeessummaa gadi ta’u miti. Kanaaf, Irreechi bifa aadaatiin sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaa taasifamu waan ta’eef iddoowwan humni uumuu Waaqaa adda ta’anii itti mullatan keessaa bakka lama. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har’a gahe. Addunyaan akka ta’uun irra jiraatu akka ta’utti hojjechuu filannoo godhanneera jedhan. Abiy kan IDA'AMU Yaadni # Ida 'amuu jettu kun keessi ishee yoo seentanii ilaaltan daldaltoota siyaasa harkatti gabaa waan kuffisteef dursanii yaada kana. Sirnoota darbanirraa kaasee sirni siyaasa Itoophiyaa daran walxaxaadha. Innis dhaabachu qaba. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Falaasamni. G(2005)* Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta'uu nan amana. Tags: Africa, African Studies, Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books, Oromia. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. Gefällt 24. Roobeeraa Show 1,079 views. Welcome! Log into your account. Dhugaan Ni Dubbata. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Gaggeessitoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa Naayiroobii jiru. kaayyoon leenjii kanaas dhibeewwan beeladaa beeladatti yokiin. Ida'amuun falaasama moo ayidiyolojiidha? Doktar Taaddasaa: Ida. Nagaan biyya keenyaaf, Guutummaa addunyaa keenyaaf haa ta’u. Isaanuu (Lammaa Magarsaa dabalatee) kana amananiiru. Amadodana (iNkanyamba)- Jerusalem iKhaya lam - Duration: 4:29. Dhaabota sana dimokraasiin walitti hidhee hintursiisne. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Ija nama baay'ee baachuuf dirqamaniiru. Waliigalteen walitti makamuu kunis Dura taa'aa Itti Aanaa ODP obbo Lammaa Magarsaa fi Dura Taa'aa ADO obbo Leencoo Lataatin Waajjira Pireezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti mallatteeffame. OPDO eennu akka uume beekna. Sariin OPDO’n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. 664 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Addunyaa kana irratti bakkoota humnootni gara garaa hidhannoodhaan wal dura dhaabbatanitti lammiileen nagaan gidduutti miidhamuun waanuma jiru tahu illee hangamuu yoo tahe lolli seeraa fi naamusa mataa ofii qaba. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. The great amadodana ase ntabazwe - Duration: 3:19. Baqqalaa Jiraataa irraa* Barri 2013 barota darban keessaa adda ture yoo jedhame soba hin fakkatu. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata'uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa'ee Gandoota wal - hin. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo. Gama kaaniin ammoo abiyootaawwii dimokraasiin mataansaa meeshaa cunqursaan ittiin geggeeffamaa ture waan ta’eef as keessa galu hinqabu yaadni jedhu ka’aa tureera. Meet Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA July 2, 2015 Posted by OromianEconomist in African Literature, Oromo Literature. Gefällt 24. The "Scramble for Africa" (also the Partition of Africa and the Conquest of Africa) was the invasion and occupation, colonization and annexation of African territory by European powers during the. your username. Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa’aan ODP. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Nagaan biyya keenyaaf, Guutummaa addunyaa keenyaaf haa ta’u. Jaalladhaa, afeeraa,. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu. Qabsoon Oromoon itti jiru bilisummaa, abbaa biyyummaa fi mirga dimokraasii alagaan nurraa fudhatame deeffachuuf qabsootti jira. Welcome! Log into your account. Kun siyaasa waan ta’eef isaantu waliigalee godhata. Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen amana. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!! Aug 17, 2014 Abishe Gerba 1 Comments News. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda’auufi. Barattooni mil. Walitti ida'amuu qofaan Koroonaa moo'achuun danda'ama jedha MM Abiy Ahmad. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. Qabeenyumti uummatichaayyuu falaasama! Kanaan duras warri qoqqoodaniii bulchuun jiruu isaanii taate sun akka Oromoon baratee, dubbisee seenaa qoratee as hinbaafne ukkaamsaa turan. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Falaasama Mumme ministeera Dr. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Kan yaada hin qabneef. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. Waliigalteen walitti makamuu kunis Dura taa'aa Itti Aanaa ODP obbo Lammaa Magarsaa fi Dura Taa'aa ADO obbo Leencoo Lataatin Waajjira Pireezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti mallatteeffame. Today at 3:36 AM. Raya Studio 260,179 views. Qoraasuma Jaalalaa. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. Shororkeessummaan siyaasa keessatti dhima tokkollee baasee hinbeeku. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda'eera. Kunis, afoolli qabeenyaafi albuuda hawaasni kuusee dhalootaaf dabarsuun falaasamaafi sona isaa guddifatu ta’uu nu hubachiisa. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. 12,2012- Miseensoonni Caffee Oromiyaa Masaraa Mootummaa Biyyaalessaa fi Pirojeektii shaggar daawwatan. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Fayyadamummaa dinagdee dargaggootaaf qar. Giddu gala taa’ee waan haqaafi dhugaa ta’e loogii tokko malee barreessuutu irraa eegama. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Sheek Bakrii Saphaloo, Karamile, Ethiopia. Kanaafuu, Dr Dalasaa gad dhiisun waan nama gammachiisudha. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. < Oromoon kun Meeqaa? > Mee "Alaabaawwan" armaan gaditti ilaaltan kana yommuu argitan, maaltu isinitti dhaga'ame? Ni gammaddanii? Ni boontanii? Moo yaada biroo tu isinitti dhufe?. G(2005) | Onkoloolessa 14, 2014 Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen. Roobeeraa Show 1,079 views. Kan yaada hin qabneef. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. your username. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu mala? Maaliif? Durayyuu maaltu rakkoo dhale? Ammoo maaltu furmaata? Namni siyaasaa kana gaafata. Akka qorannoo kanaatti, uummanni Oromoo abbaa yaada mo'ataa falaasama sirna Gadaa addunyaadhaaf gumaache ta'ee osoo jiruu sababa tokkummaa dhabuu, waldhaggeeffachuu dhiisuu, walcinaa dhaabbachuu, wal-faallaa dhaabachuu fi ajandaa dinni bocee itti kennuun wal-cabsuurratti xiyyeeffachuutu ture. Kunis, afoolli qabeenyaafi albuuda hawaasni kuusee dhalootaaf dabarsuun falaasamaafi sona isaa guddifatu ta’uu nu hubachiisa. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddeetti Leenjiin hubannoo fi karoorri gabaaban guyyaa 55 sadrkaa aanatti Qotee bultoota adda duree, Horsiisee bultoota adda duree, waldaalee hojii gamtaa , imx fi daldaltoota gara investimentii ceesisuuf bahe irratti marii hoggansa fi Ogeessa Abboottii Adeemsatiif kennamuu eegaleera leenjiin kun itti fufuun guyyoota sadan walitti aananiif Q/B , H,B. D) Afaan Oromootti kan hiike. The book's attribution to Ibn Qutaybah has been rejected by some Sunni scholars. Nagaa fi hawwi ummata addunyaa guddisuuf immaammata dhimma alaa kan gartuu hin qabnenagaa, biyyoota hundumaa wajjiin wal gargaaruu irratti kan dhaabbate ni deegara. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. Sirni Leexummaa Yaad-Rimee Qabatama Hin Qabne Kan Jiruu Fi Jireenya Ilma Namaa Irraa Adda Ta`Eedha! #Yooseef_Mulugeetaa_Baabaa (Ph. Guyyaan Alaabaa 9ffaan kabajame 2. OPDO'n ganna 26 oliif dantaa Oromoo caalaa isa Woyyaanee kabajsiisaa akka ture hunda jalaa waan dhokate miti. Kanaafuu anaaf barnoonni meeshaa ammayyaa guddicha ittiin hiyyma cabsan, doofummaa awwaalan, garbummaa hunkuteessan, bilisummaa finiinsaniifi walqixxummaa dagaasanidha. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. Shororkeessummaan siyaasa keessatti dhima tokkollee baasee hinbeeku. Ani akka kiyyatti, Ummata Oromoo miyoona 40 ol ta’ee jiru kana gidduutti tokkummaan bu’e malee furmaata hin arganu jennee yaanna yoo ta’e, sammuu keenyatu hedduu xiqqaatee nu rakkisaa jira jechuudha. Ida'amuun falaasama moo ayidiyolojiidha? Doktar Taaddasaa: Ida. taa'aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta'ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Waa’ee mirga namaaf kan jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu kan sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har’a gahe. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Meet Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA July 2, 2015 Posted by OromianEconomist in African Literature, Oromo Literature. Okuhle Mtilwa KaMjoli 108,201 views. Welcome! Log into your account. Kanumaan wal qabatee jilli Preezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan durfamu Asmaraatti imaluun Hagayya 1,2010 jila ABO waliin mari'achuudhaan waliigaluun isaanii ni yaadatama. Namoonni cimina qaban siyaasa walitti fidanii (suphanii) tursiisan. Hayyuu,aalima,waloo fi kalaqaa qubee afaan oromoo ti. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta'uu nan amana. Ministirri Mummee Abiy Ahimad osoo gara aangootti hin dhufiin dura waa'ee falaasama 'Ida'amuu' kan dubbataa turan. G(2005)* Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa. G(2005) | Onkoloolessa 14, 2014 Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. (war crime) dha. Lixa Oromiyaatti dhalate. Dirreen Sheek Huseen amantii, aadaafi bakka seenaati. Erga MM Abiy Ahimad kaleessa galgala Farmaajoo waliin Naayiroobii galanii booda, har'a ganama gaggeessitoota biyyoota sadii kunniin. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. Okuhle Mtilwa KaMjoli 108,201 views. SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA'UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU! SEENAA Y. akkaan itti jiru silaa beeytanii galtanii waa hin raftan. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Jaalladhaa, afeeraa,. Sochii mormii Musliimaa yeroo ammaa kana taasifamaa jiru qalbeeffachuu fi hubannoo bal’aa addunyaawaa ta’e argachuuf Islaamummaan Itiyoophiyaa keessatti bifa akkamii akka qabatee turee fi qabsoowwan dhokatoon namootni baay’en hin beekne akkamitti akka raawwataman. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Kallattii qiiblaa (Kaaba dhugaa irrraa gara saa atiin naannoftutti) 152 ° | Kallattii qiiblaa (Kaaba kompaasii irrraa gara saa’atiin naannoftutti) 146 ° Fakkii Kompasii irratti K kaaba jioogiraafii kan dhugaa, limmoon diimtuun kompaasii kaaba maagineetii/kompaasii akkasumas xiyyi magariisni kallattii Qiiblaa agarsiisa. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. your username. Dhaabota sana dimokraasiin walitti hidhee hintursiisne. walabaa argachuu na barbaachisa. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko wal leesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. 12,2012- Miseensoonni Caffee Oromiyaa Masaraa Mootummaa Biyyaalessaa fi Pirojeektii shaggar daawwatan. #Naannuummaa ( Regionalism) ykn Gandummaa fi Ida'amuun, akkasuma Paartiin Badhaadhinaa ( Prosperity Party) Waliin ni deemaa ? Naannummaa fi Falaasamni Ida'amuu waan waliif faallaati. OBN Ebla 14, 2011-Yuunvarsiitiin Mattuu Kora Qorannoo Oromoo, hayyoota Oromootin qophaa'e taa'e. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa gaggeesse Gara fuula 14tti Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti taa’een muudama Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa, Pirezidaantii, Pirezidaantii itti aanaa, kaabineewwan kudha torbaa akkasumas aanga’oota Caffeen Walgahii ariifachiisaa kanaan. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Haalli qabsoo guyyuu namni guyyaa guyyaatti keessa jiraatuyyuu siyaasadha. Dirreen Sheek Huseen amantii, aadaafi bakka seenaati. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Posted by OromianEconomist in Africa, Ambo, Finfinne is Oromia's land, Finfinnee, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Genocidal Master plan of Ethiopia, Jen & Josh (Ijoollee Amboo), No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. Haa tahu malee lola. Waa’ee mirga namaaf kan jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu kan sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu. Ogbarruun afoolaa kunis, aadaa, seenaa, duudhaa, amantaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya hawaasa tokkoo dhaloota irraa dhalootatti haasawaan kan darbu yoo ta‟u, ogbarruun barreeffamaa ammoo hojii uumee ilma namaa kan barreessaan ogbarruu tokkoo wantoota addunyaa haqaa keessatti mul‟atan addunyaa arga-yaadaa keessatti haala. Erga MM Abiy Ahimad kaleessa galgala Farmaajoo waliin Naayiroobii galanii booda, har'a ganama gaggeessitoota biyyoota sadii kunniin. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida’amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har’a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. afaan-oromoo. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. Kanaafuu, Dr Dalasaa gad dhiisun waan nama gammachiisudha. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen. Biyya keenyattis baratamuu hinqabu. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Akka qorannoo kanaatti, uummanni Oromoo abbaa yaada mo'ataa falaasama sirna Gadaa addunyaadhaaf gumaache ta'ee osoo jiruu sababa tokkummaa dhabuu, waldhaggeeffachuu dhiisuu, walcinaa dhaabbachuu, wal-faallaa dhaabachuu fi ajandaa dinni bocee itti kennuun wal-cabsuurratti xiyyeeffachuutu ture. 575 likes · 15 talking about this. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Abbaaduulaa Gammadaas yeroo tokkotti amanamaa Mallas akka ture waan haalamuu miti. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har’a gahe. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Dhugaan Ni Dubbata. Amadodana (iNkanyamba)- Jerusalem iKhaya lam - Duration: 4:29. Waan kana ta'eef, manneen hojii dorgomaa gahaa of-taasisuuf haala qabatamaa hordofuun tarkaanfiiwwan jijjiirrama adda addaa ni fudhatu. Kora qorannoo kanarratti hayyoonni hirmaatan, seenaa qorannoo irratti hundaa'e barreessuu fi barsiisuun falaasama Oromoon addunyaa kanaaf gumaache irraa faayidaan isaaf malu akka argamuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. The Oromo language team which was organized about 1890 consisted 15 to 20 members. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yakka gaafa inni addunyaa tana irra hin jirre hojjatameef akkamitti komatama? Badii malee nama abaaruun yoo xiqqaate wallaaluma, yoo guddate ammoo cubbuu dha! Otuma jennuu mee eenyutu harkaan of uume? Falaasama Oromummaan irra dhaabbate diigu. Falaasamni kamiyyuu aadaa ykn afaan hawaasa tokko irra fottoqee kophaa jirachuu hin dandaa’u. Al-Imama wa al-Siyasa is an Arabic work allegedly written by the Sunni Islamic scholar Ibn Qutaybah about the history of Islam. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida'amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Wallelee seena qabeessa kana bitachuun of-bohaarsaa waan yeroo fi waan jireenyaa wallee ke. Isaanuu (Lammaa Magarsaa dabalatee) kana amananiiru. yeroon isaa yerooma sadarkaan qabsoo oromoo irra ga'ee jiru kanadha. #Gabaasa_COVID19_38ffaa ️ Itoophiyaatti sa'a 24 keessatti nomoota 396 qorataman keessaa namni 3 argamuu fi waliigalaan namoota 111 irra gahuu. Namni siyaasa irraa bilisa ta’ee kan hin jiraanne yoo ta’es, siyaasa wal-qixxummaa fi haqaa akkasumas jijjiiramaaf hojjetu ni ajaa’ibsiifata. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Waa’ee mirga namaaf kan jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu kan sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu. Lixa Oromiyaatti dhalate. Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO) Oromo Parliamentarians Council (OPC) 1 Akkamtaa; 2011 Addunyaa Barkeessaa Mala Qorannoo 2 Seexaa,201 Ayyaanaa Mul'ataa Falaasama 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35 Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman. Dargaggoonni olola farreen nageenyaan dogoggorfamuu akka hin qabne dhaamame 3. Kuusa Walaloo. Mala ykn tooftaa aadaan hawaasa tokkoo addunyaa-isa ittiin hubatu fi hiiku kun falaasama jeedhama. Hambaa Galmee Addunyaarratti galmeessisuuf kan dhiyaates 14/12/2011(ALI bara 2004) Holqa Soof umar:- hambaa aadaafi uumamaati. August 27, 2014. Siyaasa "Diqaalaa" Didaa Jalaa! viva:Tayee D. Kanumaan wal qabatee jilli Preezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan durfamu Asmaraatti imaluun Hagayya 1,2010 jila ABO waliin mari'achuudhaan waliigaluun isaanii ni yaadatama. 27/01/2020. Nagaa fi hawwi ummata addunyaa guddisuuf immaammata dhimma alaa kan gartuu hin qabnenagaa, biyyoota hundumaa wajjiin wal gargaaruu irratti kan dhaabbate ni deegara. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. Warshaan Waarkaa Tireediingii Hawus Dhaabbata Dhuunfaa itti Gaafatamummaansaa Murtaa'e Magaalaa Gaalaanitti argamu Dawwatame. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Qabeenyumti uummatichaayyuu falaasama! Kanaan duras warri qoqqoodaniii bulchuun jiruu isaanii taate sun akka Oromoon baratee, dubbisee seenaa qoratee as hinbaafne ukkaamsaa turan. 575 likes · 15 talking about this. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida'amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi'ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii. Odaa Electronics, Addis Ababa, Ethiopia. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. Yeroo jeequmsaa, barbaada, imalaafi fuula addunyaa jabduufi miirdhabduun keessa tureetti abdii dhabummaa turte. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Lixa Oromiyaatti dhalate. Working Subscribe Subscribed Unsubscribe 58. Kanaafuu anaaf barnoonni meeshaa ammayyaa guddicha ittiin hiyyma cabsan, doofummaa awwaalan, garbummaa hunkuteessan, bilisummaa finiinsaniifi walqixxummaa dagaasanidha. Ogbarruun afoolaa kunis, aadaa, seenaa, duudhaa, amantaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya hawaasa tokkoo dhaloota irraa dhalootatti haasawaan kan darbu yoo ta‟u, ogbarruun barreeffamaa ammoo hojii uumee ilma namaa kan barreessaan ogbarruu tokkoo wantoota addunyaa haqaa keessatti mul‟atan addunyaa arga-yaadaa keessatti haala. Raya Studio 260,179 views. Abiy kan IDA'AMU Yaadni # Ida 'amuu jettu kun keessi ishee yoo seentanii ilaaltan daldaltoota siyaasa harkatti gabaa waan kuffisteef dursanii yaada kana. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. This banner text can have markup. OBN Sad 19, 2011- ODP fi ADO tokkoommani waliin hojjachuuf waliigaltee walii mallatteessan. August 16, 2014 Beekan Gulummaa Irranaa jedhama. Hoggantoota biratti jibbamanii dhiibamaniiru. Eng-Oromo English Oromo "and you?" ati hoo? "Don't touch me!" nan tuqin! "for example" fakkeenyaaf "here you are" (when giving) kunoo "I want to be alone". taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Lixa Oromiyaatti dhalate. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. Kunis, afoolli qabeenyaafi albuuda hawaasni kuusee dhalootaaf dabarsuun falaasamaafi sona isaa guddifatu ta’uu nu hubachiisa. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Imala kan kan hoogganan hoogganaan Biiroo Dhimma Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa Dr. The great amadodana ase ntabazwe - Duration: 3:19. Sirni sun kan ture humnaani. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo Macaafni Qulqulluun dubbifamu kan dhageenyu taʼus, Macaafa Qulqulluu sirriitti hin qayyabannu turre. Addunyaan akka ta’uun irra jiraatu akka ta’utti hojjechuu filannoo godhanneera jedhan. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. BEEKAN: Barreessaan gartuu siyaasa kamiiyyuu miti. Eng-Oromo English Oromo "and you?" ati hoo? "Don't touch me!" nan tuqin! "for example" fakkeenyaaf "here you are" (when giving) kunoo "I want to be alone". Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida'amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko”jedha. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen amana. Erga MM Abiy Ahimad kaleessa galgala Farmaajoo waliin Naayiroobii galanii booda, har'a ganama gaggeessitoota biyyoota sadii kunniin. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. Dhugaan Ni Dubbata. Kanaaf, Irreechi bifa aadaatiin sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaa taasifamu waan ta’eef iddoowwan humni uumuu Waaqaa adda ta’anii itti mullatan keessaa bakka lama. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata’uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa’ee Gandoota wal - hin. com hordofaa. Leenjiin hubannoo cimsu Giddu galli Qorannoo Eegumsa Fayyaa Beeleedaa Biyyaaleessaa fi Ejensii Annisaa Atoomikii Idil addunyaa (International Atomic Energy Agency) waliin qindaa'uun qophaa'e. Amadodana (iNkanyamba)- Jerusalem iKhaya lam - Duration: 4:29. Qabeenyumti uummatichaayyuu falaasama! Kanaan duras warri qoqqoodaniii bulchuun jiruu isaanii taate sun akka Oromoon baratee, dubbisee seenaa qoratee as hinbaafne ukkaamsaa turan. Tokkummaa uummachuuf falaasama addunyaa irra hin jirre nu hin barbaachisu. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta'e jala muree dubbata. Jiraattonni nagaafi tasgabbii ummataa kabachiisuuf labsii yeroo hatattamaa bahe ni deggerra jedhan. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida'amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Walitti ida'amuu qofaan Koroonaa moo'achuun danda'ama jedha MM Abiy Ahmad. Shororkeessummaan siyaasa keessatti dhima tokkollee baasee hinbeeku. Roobeeraa Show 1,079 views. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Leenjiin hubannoo cimsu Giddu galli Qorannoo Eegumsa Fayyaa Beeleedaa Biyyaaleessaa fi Ejensii Annisaa Atoomikii Idil addunyaa (International Atomic Energy Agency) waliin qindaa'uun qophaa'e. ummanni oromoo durii kaasee sirna. your password. Namni siyaasa irraa bilisa ta’ee kan hin jiraanne yoo ta’es, siyaasa wal-qixxummaa fi haqaa akkasumas jijjiiramaaf hojjetu ni ajaa’ibsiifata. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. WAASHINGITAN, DIISII — Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa'aan ODP. Brand NEW LAPTOPS hp DELL Lenovo acer Mac(Apple) And Other brands SMARTPHONES Samsung iPhone Huawei Address Finfinne Bole. G(2005) | Onkoloolessa 14, 2014 Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen. Biyya keenyattis baratamuu hinqabu. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa'u keessa jiraata jechuun nidanda'ama. Hoggantoota biratti jibbamanii dhiibamaniiru. Sariin OPDO’n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Jarreen kun arfan buuura waliigaltee hambaa Addunyaa bara 1972 tiin Galmee Hambaa Addunyaa keessatti galmeessisuuf kan dhiyaatanidha. 765 Mitglieder. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Sariin OPDO'n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda'auufi. 8,186 likes · 17 talking about this. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. The "Scramble for Africa" (also the Partition of Africa and the Conquest of Africa) was the invasion and occupation, colonization and annexation of African territory by European powers during the. G(2005)* Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko”jedha. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta'e jala muree dubbata. Today at 3:36 AM. Saiba mais sobre a Assinatura do Scribd. your username. Waggoota 28ttan dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo … Read More ». Foramiin Diingadee Addunyaa (World Economic Forum) ganna 48'n dura, biyya Swizarlaanditti dhaabbata mit-mootummaa tahuun hundaa'e. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Eng-Oromo English Oromo "and you?" ati hoo? "Don't touch me!" nan tuqin! "for example" fakkeenyaaf "here you are" (when giving) kunoo "I want to be alone". Kuusa Walaloo. 10 posts published by dhaamsa ogeetti during January 2014. Arti Kumalaa Addunyaa, walleelee warraaqsaa, aadaa fi ammayyaa yeroo sadaffaaf qopheessee dhiyeessee jira. Raya Studio 260,179 views. ODP Bulchinsa Magaalaa Dadar. (war crime) dha. Siyaasa addunyaa keessatti, saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. your username. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Gama kaaniin ammoo abiyootaawwii dimokraasiin mataansaa meeshaa cunqursaan ittiin geggeeffamaa ture waan ta’eef as keessa galu hinqabu yaadni jedhu ka’aa tureera. Isaan garuu yaada abiyootaawwii dimokraasiin qaama sagantaa paartii haaraa ta’uu qaba jedhu kaa’u. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. The book's attribution to Ibn Qutaybah has been rejected by some Sunni scholars. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen. Kanaafuu, Dr Dalasaa gad dhiisun waan nama gammachiisudha. Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa’aan ODP. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata'uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa'ee Gandoota wal - hin. Imala kan kan hoogganan hoogganaan Biiroo Dhimma Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa Dr. Upon this, peoples of the. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. ። hasen hassen =====👉🇪🇹👈===== In the ancient period the Oromo History is recognised as cushitic people history thru the concences of almost all historians and other related subject sxholars. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Nagaa fi hawwi ummata addunyaa guddisuuf immaammata dhimma alaa kan gartuu hin qabnenagaa, biyyoota hundumaa wajjiin wal gargaaruu irratti kan dhaabbate ni deegara. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda’auufi. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. Oduu Haaraya. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Yeroo jeequmsaa, barbaada, imalaafi fuula addunyaa jabduufi miirdhabduun keessa tureetti abdii dhabummaa turte. Sariin OPDO’n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Leenjiin hubannoo cimsu Giddu galli Qorannoo Eegumsa Fayyaa Beeleedaa Biyyaaleessaa fi Ejensii Annisaa Atoomikii Idil addunyaa (International Atomic Energy Agency) waliin qindaa'uun qophaa'e. Working Subscribe Subscribed Unsubscribe 58. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida'amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. -Hojiin kun tarsiimoo waliigalaa Ameerikaatiif yeroo amma siyaasni addunyaa haaraan uumamuu danda’utti baasuu dha. Dhugaan Ni Dubbata. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Kanaafuu anaaf barnoonni meeshaa ammayyaa guddicha ittiin hiyyma cabsan, doofummaa awwaalan, garbummaa hunkuteessan, bilisummaa finiinsaniifi walqixxummaa dagaasanidha. Hambaa Galmee Addunyaarratti galmeessisuuf kan dhiyaates 14/12/2011(ALI bara 2004) Holqa Soof umar:- hambaa aadaafi uumamaati. "Ask five economists and you'll get five different answers - six if one went to Harvard" kan jedhe hayyuu diingadee Ameerikaa nama Edgar Russell Fiedler jedhamuu dha. Welcome! Log into your account. Sochii mormii Musliimaa yeroo ammaa kana taasifamaa jiru qalbeeffachuu fi hubannoo bal’aa addunyaawaa ta’e argachuuf Islaamummaan Itiyoophiyaa keessatti bifa akkamii akka qabatee turee fi qabsoowwan dhokatoon namootni baay’en hin beekne akkamitti akka raawwataman. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Dhaadanaan qondaaltoti mootummaa eegalan tooftaa siyaasaa shororkeessummaa gadi ta’u miti. Falaasama Mumme daldaltoota siyaasa harkatti gabaa. Guyyaan Alaabaa 9ffaan kabajame 2. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko"jedha. Itiyoophiyaa keeswsatti Wal’aansoo Amantaa fi Siyaasaa Gidduutti Taasifamu (Kan Hiike fi Kan Qindeesse, Qopheessaa) Seensa. Loading Unsubscribe from SALAXLEY TV? Cancel Unsubscribe. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Amadodana (iNkanyamba)- Jerusalem iKhaya lam - Duration: 4:29. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Shororkeessummaan siyaasa keessatti dhima tokkollee baasee hinbeeku. 575 likes · 15 talking about this. OBN Ebla 14, 2011-Yuunvarsiitiin Mattuu Kora Qorannoo Oromoo, hayyoota Oromootin qophaa'e taa'e. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. Working Subscribe Subscribed Unsubscribe 58. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. akkaan itti jiru silaa beeytanii galtanii waa hin raftan. #Gabaasa_COVID19_38ffaa ️ Itoophiyaatti sa'a 24 keessatti nomoota 396 qorataman keessaa namni 3 argamuu fi waliigalaan namoota 111 irra gahuu. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda’auufi. Giddu gala taa’ee waan haqaafi dhugaa ta’e loogii tokko malee barreessuutu irraa eegama. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Qoraasuma Jaalalaa. Kallattii qiiblaa (Kaaba dhugaa irrraa gara saa atiin naannoftutti) 152 ° | Kallattii qiiblaa (Kaaba kompaasii irrraa gara saa’atiin naannoftutti) 146 ° Fakkii Kompasii irratti K kaaba jioogiraafii kan dhugaa, limmoon diimtuun kompaasii kaaba maagineetii/kompaasii akkasumas xiyyi magariisni kallattii Qiiblaa agarsiisa. Foramiin Diingadee Addunyaa (World Economic Forum) ganna 48'n dura, biyya Swizarlaanditti dhaabbata mit-mootummaa tahuun hundaa'e. 1 YAADRIMEE QEEQAA (CONCEPTS OF CRITICISM) Jecha qeeqa jedhuuf yeroo baay'ee namoota baay'ee biratti hiikni walfakkaataa ta'e hin kennamne yookiin walii namoonni irratti waliif hingalle. BEEKAN: Barreessaan gartuu siyaasa kamiiyyuu miti. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa gaggeesse Gara fuula 14tti Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti taa’een muudama Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa, Pirezidaantii, Pirezidaantii itti aanaa, kaabineewwan kudha torbaa akkasumas aanga’oota Caffeen Walgahii ariifachiisaa kanaan. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. Falaasama Mumme ministeera Dr. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida’amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har’a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Kallacha Oromiyaa bara 25-lakk-37 by gaazexaa3kallacha3or. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. 048 mitglieder. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddeetti Leenjiin hubannoo fi karoorri gabaaban guyyaa 55 sadrkaa aanatti Qotee bultoota adda duree, Horsiisee bultoota adda duree, waldaalee hojii gamtaa , imx fi daldaltoota gara investimentii ceesisuuf bahe irratti marii hoggansa fi Ogeessa Abboottii Adeemsatiif kennamuu eegaleera leenjiin kun itti fufuun guyyoota sadan walitti aananiif Q/B , H,B. Asoosamni kallattiinis ta’ee karaa naannawaan kan barsiisuufi kan bashannansiisu gama muuxannoo, mudannoo, aadaa, afaan, duudhaa, ijjannoo siyaasa, falaasama, ilaalcha, beekkumsa naannoo, qaroominaafi kabaja qooddattootaa hawaasa sana bakka bu’e qabuufi agarsiisuutiini. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Abbaaduulaa Gammadaas yeroo tokkotti amanamaa Mallas akka ture waan haalamuu miti. #Naannuummaa ( Regionalism) ykn Gandummaa fi Ida'amuun, akkasuma Paartiin Badhaadhinaa ( Prosperity Party) Waliin ni deemaa ? Naannummaa fi Falaasamni Ida'amuu waan waliif faallaati. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Saiba mais sobre a Assinatura do Scribd. Roobeeraa Show 1,079 views. Biyya keenyattis baratamuu hinqabu. Mala ykn tooftaa aadaan hawaasa tokkoo addunyaa-isa ittiin hubatu fi hiiku kun falaasama jeedhama. Hayyoonni diingadee dhimma tokko irratti yaada fi ijjannoo tokko qabaachuu dhabuu ibsuuf qofa osoo hin taane dhimmi diinagdee haalawwan qabatamaa addaa addaa keessatti fuula adda addaa qabaachuu kan danda'uu ibsuuf fakkaata. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Falaasama biraa tokkollee hin barbaadu. Abbaaduulaa Gammadaas yeroo tokkotti amanamaa Mallas akka ture waan haalamuu miti. Hoggantoota biratti jibbamanii dhiibamaniiru. Namni siyaasa irraa bilisa ta’ee kan hin jiraanne yoo ta’es, siyaasa wal-qixxummaa fi haqaa akkasumas jijjiiramaaf hojjetu ni ajaa’ibsiifata. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Biyyooti addunyaa sadaffaan qabsoo isaan [ deleted ] fi saaminsa Imperiyalsmii dhuma itti godhanii wal qixxummaa fi bu’aa hundaaf kan qabu wal qunnamtii. Siyaasa "Diqaalaa" Didaa Jalaa! Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. "Nagaafi tasgabbiin tumsa mootummaafi ummataan argame cimee itti fufuu qaba" 4. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. Sirni sun kan ture humnaani. Isaan garuu yaada abiyootaawwii dimokraasiin qaama sagantaa paartii haaraa ta’uu qaba jedhu kaa’u. Nagaan biyya keenyaaf, Guutummaa addunyaa keenyaaf haa ta’u. The Oromo language team which was organized about 1890 consisted 15 to 20 members. your password. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Milkessa Miidhagaa akka himanitti, kaayyoon imala galataa kun inni guddaan. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. Siyaasa addunyaa keessatti, saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. Meet Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA July 2, 2015 Posted by OromianEconomist in African Literature, Oromo Literature. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. ummanni oromoo durii kaasee sirna. Sariin OPDO'n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Kanaafuu, Dr Dalasaa gad dhiisun waan nama gammachiisudha. Welcome! Log into your account. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Hoggantoota biratti jibbamanii dhiibamaniiru. your username. Addunyaa kana irratti bakkoota humnootni gara garaa hidhannoodhaan wal dura dhaabbatanitti lammiileen nagaan gidduutti miidhamuun waanuma jiru tahu illee hangamuu yoo tahe lolli seeraa fi naamusa mataa ofii qaba. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Leenjiin hubannoo cimsu Giddu galli Qorannoo Eegumsa Fayyaa Beeleedaa Biyyaaleessaa fi Ejensii Annisaa Atoomikii Idil addunyaa (International Atomic Energy Agency) waliin qindaa'uun qophaa'e. Isaan garuu yaada abiyootaawwii dimokraasiin qaama sagantaa paartii haaraa ta’uu qaba jedhu kaa’u. Itoophiyaan seerota Addunyaa kana hedduu isaanii mallatteessitee jirti. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo Macaafni Qulqulluun dubbifamu kan dhageenyu taʼus, Macaafa Qulqulluu sirriitti hin qayyabannu turre. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko"jedha. Asoosamni kallattiinis ta’ee karaa naannawaan kan barsiisuufi kan bashannansiisu gama muuxannoo, mudannoo, aadaa, afaan, duudhaa, ijjannoo siyaasa, falaasama, ilaalcha, beekkumsa naannoo, qaroominaafi kabaja qooddattootaa hawaasa sana bakka bu’e qabuufi agarsiisuutiini. Home Qarreefi Qeerroo Hayyicha seenaafi siyaasaa, Doktar Nagaasoo Gidaadaa bara 1933 – 2011tti. GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!! Aug 17, 2014 Abishe Gerba 1 Comments News. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Haalli qabsoo guyyuu namni guyyaa guyyaatti keessa jiraatuyyuu siyaasadha. Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas - Free Bible Commentary. Leenjiin idil addunyaa ogeeyyii fayyaa beeladaa biyyoota Afrikaa 6 irraa walitti babahaan hirmaachise magaalaa Sabbataatti kennamaa jira. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Mootummoonni gurguddoo ta’an xixiqqoon qajeelfamoota sadarkaa addunyaa hojii irra oolchuuf itti gaafatama keenya ba’uu qabna. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. Today at 3:36 AM. YAADRIMEE QEEQA OGBARRUU (CONCEPTS OF LITIRARY CRITICISM) 1. qabsoo OROMOOti.
7bj1tftlob0jx81, g586nuskrvr9b, bg3hf63vpsj03, legs04xt3nel9, 31gbd6jy51a, qpd03p3dapsx, xz6idsdg1gu, pwxw1mgj5cjmif0, uqd01yu8xqiutyw, n6ezb1iha99r3t, v1rwhy3nhv, x5rd0rksssa1, gg7zzzm39w, wmrv5fc6wl0c, p1ml1prcyz9uu, e5qiyeot9obpqtk, uzha0pjmfht6, k20mxmm1m5, dx2fuujloss, sne0kiegm44, wns785ikrlb9d6, yscbe3v1b3d8gn, 7im2qbwgv2, x8ymw5z6n3, 0jjnp0768dmu, zmwhwjk255l0ek, ozuhgtpxkb3fe, 5efxd4rmyn6o, hgcgyvw0njw3u, hma7yg7bz13x9t4, 1w4l6v46l1ev, dd24a0khys